Predprijava, prijava in odjava od mature


Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje prejšnjih pogojev, če je v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let.
Navodila za 21-letnike

Kandidat se k opravljanju mature prijavi na srednji šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej končal zadnji letnik izobraževanja ali maturitetni oziroma poklicni tečaj. Ob prijavi mora kandidat navesti pravilne podatke.

Predprijava k maturi poteka na šoli, ki jo obiskuje dijak. Dijaki izpolnijo obrazec in ga najkasneje do 15. novembra 2016 oddajo tajnici ŠMK, mag. Zdenki Vrbinc. Dijaki, ki imajo dostop preko eAsistenta, se morajo obvezno predprijaviti na maturo tudi v elektronski obliki.

Predprijava k maturi je temelj za pripravo predmaturitetnih preizkusov, hkrati pa je tudi priprava podatkov na maturo.
V šolskem letu 2016/2017 je za kandidate obvezen predmaturitetni preizkus iz tujega jezika, ki bo izveden v soboto, 11. marca 2017.
Ostali neobvezni predmaturitetni preizkusi pa se opravljajo  pri pouku v mesecu marcu.
Namen predmaturitetnega preizkusa je v seznanitvi kandidatov z maturitetnim izpitnim redom, maturitetnimi obrazci, listi za odgovore, ocenjevalnimi obrazci, šiframi kandidatov, ocenjevanjem na maturi ...

Prijava k maturi poteka na šoli, na kateri bo dijak opravljal maturo. Kandidat se prijavi k maturi s prijavnico (DZS 1,220) najkasneje do 28. marca 2017, to je 60 dni pred začetkom spomladanskega roka mature. Dijaki, ki imajo dostop preko eAsistenta, se morajo obvezno prijaviti na maturo tudi v elektronski obliki. Rok za prijavo na jesenski izpitni rok splošne mature najkasneje do 11. julija 2017.


Prijava na jesenski rok mature 2017


V jesenskem roku mature se lahko prijavite na popravne izpite, na maturo v celoti, izboljševanje ocen in ponovno opravljanje dodatnega 5. predmeta. Zadnji rok za prijavo na maturo ali posamezne maturitetne izpite je 11. 7. 2017. Prijavite se lahko 11. 7. 2017 od 10. do 14. ure v tajništvu ŠMK.

Vsi, ki nimate statusa dijaka morate prijavi na posamezni izpit ali celotno maturo priložiti dokazila o plačilu izpitov RIC-u in Gimnaziji Kranj.


Kandidat mora poleg prijave na maturo obvezno priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature:
 1. spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole
 2. spričevalo poklicne mature
 3. spričevalo o končanem maturitetnem tečaju
 4. ostala dokazila
 • za posebne potrebe obvezno Strokovno mnenje zavoda za šolstvo (Pride z odločbo otrok o usmeritvi, izda: Zavod RS za šolstvo),
 • zdravniška dokazila,
 • dokazila o mednarodni prireditvi, npr. olimpijadi,
 • potrdila o plačilu (kandidati brez statusa, "21" letniki)

Kandidat, ki v roku (vsaj 4 dni pred pričetkom pisnih izpitov) ne predloži dokazil, nima pravice pristopiti k maturi !!!

Če nameravate splošno maturo opravljati na naši šoli ali le del, morate pravilno in izpolnjeno prijavnico oddati najkasneje do 28. 3. 2017 (za spomladansko maturo) ali 11. 7. 2017 (za jesensko maturo) tajnici ŠMK mag. Zdenki Vrbinc.


Do takrat morate poravnati tudi stroške mature, tako RIC-u kot tudi Gimnaziji Kranj.

 

Stroške mature morajo poravnati vsi kandidati, ki NIMAJO STATUSA rednega dijaka na šoli, kjer opravljajo splošno maturo. Način plačila maturitetnih izpitov si oglejte na naši spletni strani pod alinejo Opravljanje mature (plačilo mature)


POMEMBNO!

Ker je potrebno na državni izpitni center poslati točne rojstne podatke in EMŠO kandidata, morajo biti podatki, ki jih kandidat navede v predprijavi in prijavi k maturi točni, za kar odgovarja s svojim podpisom.

Zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode, lahko kandidati spremenijo izbirni predmet ali raven zahtevnosti najkasneje do 27. 4. 2017
Kandidat, ki ima trajne okvare čutil ali motorične okvare oziroma druge akutne in kronične zdravstvene težave (kandidat s posebnimi potrebami), mora to v predprijavi k maturi (15. 11. 2016) posebej navesti in predložiti odločbo o usmeritvi kandidata. Program in način preverjanja znanja za te kandidate določi republiška maturitetna komisija.

ODJAVA OD MATURE


Kandidat, ki nima dokazil, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mature (fotokopiji spričeval 3. in 4. letnika, fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige), nima pravice do pristopa k maturi.
Kandidat lahko pisno prekliče prijavo k maturi.
Če pravočasno pisno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli, t. j. najkasneje štiri dni pred začetkom spomladanskega (do 23. maja 2017) oziroma jesenskega izpitnega roka splošne mature (do 20. avgusta 2017), ima pravico do vračila vplačanega zneska. V tem primeru naslovi na Državni izpitni center pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 € za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/izpita.

OBRAZCI za kandidate (kliknite na povezavo za prenos):
 1. PREDPRIJAVA K SPLOŠNI MATURI (tisti, ki opravljajo maturo v celoti): Predrijava-sm.pdf
 2. PREDPRIJAVA K IZPITU NA SPLOŠNI MATURI (tisti, ki opravljajo dodatni predmet):   Predrijava-predmet-sm.pdf
 3. Obrazec za uveljavljanje pravic KPP pri opravljanju splošne mature: Uveljavljanje pravic KPP-sm.pdf
 4. PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI (tisti, ki opravljajo maturo v celoti): Prijava-sm.pdf
 5. PRIJAVA k izpitu na splošni maturi (tisti, ki opravljajo dodatni 5.predmet): Prijava-predmet-sm.pdf
 6. PRIJAVA k izpitu (tisti, ki popravljajo ali izboljšujejo že dobljeno oceno na splošni maturi): Prijava-izpit.pdf
 7. Sprememba prijave k splošni maturi (sprememba predmeta in ravni zahtevnosti): Sprememba-prijave.pdf
 8. ODJAVA od mature oz. maturitetnega izpita (tisti, ki se želijo od mature odjaviti): Odjava-sm.pdf

Uporabne povezave

2016 2017 2018
marec april maj
p t s č p s n
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: