Nacionalni projekti

Projekt PODVIG

PODVIGKljučni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Finančna podpora

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

    Ministrstvo za izobraževanje in šport     Zavod RS za šolstvo

Poročilo o zaključku projekta Podvig

Gimnazija Kranj je sodelovala v projektu Podjetnost v gimnaziji med letoma 2017 in 2022. Namen sodelovanja je bil razvijati kompetence podjetnosti pri dijakih v okviru pouka in spodbujati sodelovanje z zunanjim okoljem. Pri tem smo upoštevali in razvijali podjetnostne kompetence, ki jih je razvila Evropska unija in jih poznamo pod imenom  EntreComp.  Med poukom smo jih razvijali skozi timsko poučevanje, ITS (interdisciplinarni tematski sklop), organizacijo raznih dejavnosti in projektov: Dan ZaMe, Dan talentov, obujanje maturantskih običajev, naravoslovna tabora v Litiji in Prekmurju, krožek ustvarjalnega pisanja, naravoslovne delavnice, projekti v okviru poučevanja drugega tujega jezika, raziskovalna dejavnost, sodelovanje v projektu Šola ambasadorka evropskega parlamenta. Profesorji drugega tujega jezika so se povezovali z jezikovnimi inštituti po Sloveniji in tujini, dijakom smo s tem tudi omogočili pridobitev jezikovnih diplom. Prednostne kompetence, ki smo jih razvijali so bile: samozavedanje in samoučinkovitost, motiviranost in vztrajnost. V vodenje in organizacijo dogodkov so se aktivno vključevali tudi dijaki, ki so si s tem nabirali izkušnje, znanja in veščine. S takim načinom smo v letih, ko je projekt potekal, razvijali projekte, ki so edinstveni in unikatni tudi v slovenskem prostoru – Dan talentov, Čarovnija narave, Dan ZaMe, ki je bil leta 2021 izbran za najboljši mladinski projekt.

V projektu so sodelovale generacije dijakov od 1. do 4. letnika. V projektu je bilo v vseh letih vključenih skupaj 1200 dijakov in 40 profesorjev. Okrepili smo tudi sodelovanje z lokalnim okoljem in tudi z znanstveno-izobraževalnimi, dobrodelnimi institucijami, nevladnimi organzacijami in podjetji, med katerimi želimo izpostaviti: Inštitut Jožef Stefan, Konfucijev inštitut Ljubljana, Osnovna šola Stražišče,  Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica, Osnovna šola dr. Josipa Plemlja Bled, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kemijski inštitut, Domel, Mediade, Francoski inštitut, Académie de Lyon, Zavod za obogateno učenje jezikov, IPM Inštitut za politični menedžment, Evropski parlament Slovenija, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA), Slovensko društvo učiteljev španščine.

Projekt usposabljanja učitelja začetnika

Mlada učiteljica je bila v šolskem letu 2020/2021 osem mesecev vključena v projekt usposabljanja učitelja začetnika za samostojno opravljanje dela na podlagi javnega razpisa Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021.

V tem času je podrobno spoznala delo profesorice slovenščine, se seznanila s kolektivom, organizacijo in načini dela šole, prvič uporabljala orodja za delo na daljavo, izvajala hospitacije, nastope, krajša samostojna nadomeščanja ter konzultacije za dijake, ki jim težavo predstavlja pisanje eseja, se seznanila z delom OIV, delom šolske knjižnice, svetovalne službe in šolskega lektorja, se udeležila pedagoških konferenc, razrednih in govorilnih ur, sodelovala je pri izdelavi virtualne gimnazije, skupaj z mentorico je sodelovala pri predstavitvi gimnazije osnovnim šolam ter ob njeni pomoči izvajala priprave na Cankarjevo tekmovanje, skupaj z nekdanjo dijakinjo Hano B. Kokot pa je v času zimske karantene izvedla projekt Teden pravljic, kjer so pravljice za otroke posneli dijaki, nekdanji dijaki, profesorji ter ravnatelj gimnazije.

Ob koncu projekta je mlada učiteljica opravila tudi strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja ter tako uspešno zaključila projekt usposabljanja.