Priprave na maturo za 5. predmet

Priprave za 5. predmet so namenjene rednim dijakom zadnjega letnika srednjih strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem šolskem letu opravili poklicno maturo in si želijo z opravljenim dodatnim predmetom splošne mature (5. predmet) povečati možnosti vključitve v univerzitetni študij.

Priprave za 5. predmet so namenjene tudi kandidatom, ki so poklicno maturo že opravili in si želijo z opravljenim dodatnim predmetom splošne mature (5. predmet) povečati možnosti vključitve v univerzitetni študij.

Vpis

Prijavi se lahko vsak dijak, ki je vpisan v 4. letnik srednje strokovne ali tehniške šole.

Prijavite se s prijavnico, ki ji morate priložiti kopijo potrdila o vpisu v 4. letnik srednje šole.

Vsebina

Program pripravlja na maturo iz enega predmeta splošne mature (kateregakoli predmeta splošne gimnazije).

Organizacija pouka

Priprave na maturo za 5. predmet izvajamo na dva načina:

1.  Celoletne priprave na maturo potekajo pri predmetih, ki so organizirane za odrasle kandidate izobraževanja (SLO, MAT, ANG, GEO, SOC, ZGO, BIO: predavanja za en predmet so enkrat na teden (dan je odvisen od urnika) popoldne po 3 šolske ure v terminu od 16.00 do 21.00 od sredine oktobra do mature. Skupno število ur posameznega predmeta je 81. V te ure so vključene tudi vaje, mentorstvo seminarski nalogi in predmaturitetni preizkus.
Pri predmetih, ki niso organizirani za odrasle kandidate izobraževanja, se kandidati izjemoma lahko priključijo skupinam rednih dijakov Gimnazije Kranj. V tem primeru poteka pouk dopoldne po ustaljenem urniku izbirnih maturitetnih predmetov. Tudi ta oblika izobraževanja ima vključene vaje, mentorstvo seminarski nalogi in predmaturitetni preizkus.

2.  Opravljanje vaj, seminarske naloge in ustnih izpitov brez celoletnih priprav na maturo

Kandidat se prijavi na opravljanje internega dela mature. Za dodatno obrazložitev glej opis pri internem delu mature.

Zaključek izobraževanja

Kandidati zaključijo izobraževanje z opravljeno splošno maturo pri predmetu, za katerega so se pripravljali. S tem imajo opravljeno poklicno maturo + 5. predmet.