Program splošne gimnazije

Gimnazija Kranj je splošnoizobraževalna šola, ki dijake pripravlja na kasnejši univerzitetni študij. Učenec, ki se odloči za šolanje na Gimnaziji Kranj in jo kot dijak zaključi z maturo, si je odprl vrata prav na vse fakultete.
Predmetnik našim dijakom omogoča ustrezno pripravo za vse študije, zato lahko rečemo, da usposabljamo bodoče zdravnike, zobozdravnike, farmacevte, arhitekte, pilote, biologe, mikrobiologe, kemike, inženirje, profesorje, novinarje, sodnike, prevajalce …

V tabeli je prikazan obvezni del predmetnika – predmeti in ure, ki so jih deležni vsi dijaki Gimnazije Kranj. V zadnji vrsti tabele so nerazporejene ure. Ker imajo naši dijaki različne interese, ponujamo 4 izvedbene pakete gimnazijskega programa. V 3. letniku 3 nerazporejene ure razporedimo tako, da čim bolj pokrijemo interese dijakov. Nerazporejene ure v 4. letniku so namenjene pripravam na maturo iz dveh (ali treh) izbirnih predmetov, med nematuritetnimi izbirnimi predmeti lahko v 4. letniku izbirajo med pedagogiko, glasbo in informatiko. S šolskim letom 2010/2011 smo začeli izvajati tudi program mednarodna matura.

Dijak se ob vpisu odloči za enega od paketov, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Prvi letnik delajo vsi dijaki po skupnem programu. V drugem letniku so med paketi že določene razlike, vendar dijaki lahko tudi po tem letniku med večino paketov prehajajo brez dodatnih obveznosti. Ob koncu tretjega letnika se dijaki odločijo, pri katerih predmetih se bodo v četrtem letniku pripravljali na maturo. Te predmete nato obiskujejo v skupinah iz različnih oddelkov. Oddelek mednarodne mature se dokončno oblikuje na začetku tretjega letnika in dijaki tega oddelka takrat izberejo izbirne predmete.

Prvi tuji jezik je za naše dijake angleščina, drugi tuji jezik pa izberejo dijaki sami med nemščino in španščino (izvajamo ju na dveh nivojih) ter francoščino in ruščino. Tretji tuji jezik v jezikovnem paketu je lahko kateri koli izmed naštetih, od šolskega leta 2014/2015 se dijaki lahko učijo tudi kitajščine.

Obvezne izbirne vsebine (OIV), ki so tudi del predmetnika, opravijo dijaki v obliki ekskurzij, kulturnih in naravoslovnih dni, taborov, športnih dni, tečaja prve medicinske pomoči, preizkusa znanja cestno-prometnih predpisov, programa državljanske vzgoje itd. Del programa pa dijaki lahko popolnoma prosto izberejo glede na svoj interes (podrobneje v poglavju Interesne in obšolske dejavnosti).

Pouk poteka v eni izmeni (dopoldne). Začne se ob 7.10, konča pa med 13.05 in 13.55 (odvisno od števila ur). V času pouka imajo dijaki eno šolsko uro namenjeno malici. Obvezne izbirne vsebine potekajo odvisno od njihove narave (krožki po pouku, ekskurzije običajno ves dan, gledališke predstave popoldne ali zvečer ipd.).

Šolsko leto se začne 1. septembra in traja do 31. avgusta. Obsega predvidoma 38 tednov šolskega dela ob največ 36-urni tedenski obveznosti dijakov (pouka je 32 ur, do 4 ure je lahko dodatnih dejavnosti).

Predmetnik gimnazijskega programa

predmet 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
slovenščina 4 4 4 5
matematika 4 4 4 5
angleščina 3 3 3 4
drugi tuji jezik 3 3 3 3
zgodovina 2 2 2 2
športna vzgoja 3 3 3 3
glasba 2 0 0 0
likovnost 2 0 0 0
geografija 2 3 2 0
biologija 2 2 2 0
kemija 2 2 2 0
fizika 2 2 2 0
informatika 2 0 0 0
psihologija 0 2 0 0
sociologija 0 2 0 0
filozofija 0 0 2 0
zgodovina umetnosti 0 0 0 0
tretji tuji jezik1 0 0 3 3*
ITS – naravoslovje1 0 0 3 0
ITS – umetnost in književnost1 0 0 3 0
ITS – informatika s podjetništvom1 0 0 3 0
informatika z računalništvom1 0 0 3 0
         
neobvezni izbirni nematuritetni predmet3 0 0 0 2*
izbirni maturitetni predmet 12 0 0 0 3–6
izbirni maturitetni predmet 22 0 0 0 3–6
         
število predmetov 13 12 12 7–9
število ur na teden 33 32 32 30–36
  • 1Izbirni predmeti v 3. letniku: dijaki 3. letnika izbirajo med tretjim tujim jezikom, informatiko z osnovami računalništva, informatiko s podjetništvom, sklopom ITS - naravoslovje ali sklopom ITS - umetnost in književnost.
  • 2Izbirni maturitetni predmeti v 4. letniku: dijaki jih lahko izberejo glede na interese oziroma kot pripravo na maturo. Dijaki se lahko pripravljajo na maturo iz dveh poljubnih splošnoizobraževalnih predmetov. 
  • 3Neobvezni izbirni nematuritetni predmeti v 4. letniku: dijakom so na voljo pedagogika, ure glasbe in dodatne ure nekaterih drugih tujih jezikov. Izbirni maturitetni predmeti v 4. letniku: dijaki jih izberejo glede na interese oziroma kot pripravo na maturo.

*Dijak 4. letnika ima na urniku 3 ure tretjega tujega jezika ali dve uri neobveznega izbirnega nematuritetnega predmeta.