Prijava in odjava od mature

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje prejšnjih pogojev, če je v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let.

Navodila za 21-letnike

Prijava na spomladanski rok mature 2024

Kandidat se k opravljanju mature prijavi na srednji šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej končal zadnji letnik izobraževanja ali maturitetni oziroma poklicni tečaj. Ob prijavi mora kandidat navesti pravilne podatke.

Predprijava k maturi poteka na šoli, ki jo obiskuje dijak. Dijaki izpolnijo obrazec in ga najkasneje do 15. novembra 2023 oddajo tajnici ŠMK, Neži Zupančič Logar. Dijaki, ki imajo dostop preko eAsistenta, se morajo obvezno predprijaviti na maturo tudi v elektronski obliki.

Predprijava k maturi je temelj za pripravo predmaturitetnih preizkusov, hkrati pa je tudi priprava podatkov na maturo.
V šolskem letu 2023/2024 se bodo neobvezni predmaturitetni preizkusi opravljali  pri pouku v mesecu marcu.
Namen predmaturitetnega preizkusa je v seznanitvi kandidatov z maturitetnim izpitnim redom, maturitetnimi obrazci, listi za odgovore, ocenjevalnimi obrazci, šiframi kandidatov, ocenjevanjem na maturi ...

Prijava k maturi poteka na šoli, na kateri bo dijak opravljal maturo. Kandidat se prijavi k maturi s prijavnico (DZS 1,220) najkasneje do 30. marca 2024, to je 60 dni pred začetkom spomladanskega roka mature. Dijaki, ki imajo dostop preko eAsistenta, se morajo obvezno prijaviti na maturo tudi v elektronski obliki.

Navodila za prijavo na splošno maturo preko portala eAsistent

Rok za prijavo na jesenski izpitni rok splošne mature najkasneje do 12. julija 2024.

Prijava na jesenski rok mature 2024

V jesenskem roku mature se lahko prijavite na popravne izpite, na maturo v celoti, izboljševanje ocen in ponovno opravljanje dodatnega 5. predmeta. Zadnji rok za prijavo na maturo ali posamezne maturitetne izpite je 12. 7. 2024.

Prijavite se lahko 12. 7. 2024 od 10. do 14. ure v tajništvu ŠMK.

Vsi, ki nimate statusa dijaka morate prijavi na posamezni izpit ali celotno maturo priložiti dokazila o plačilu izpitov RIC-u in Gimnaziji Kranj.

Kandidat mora poleg prijave na maturo obvezno priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature:

  • spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole
  • spričevalo poklicne mature
  • spričevalo o končanem maturitetnem tečaju
  • ostala dokazila
  • za posebne potrebe obvezno Strokovno mnenje zavoda za šolstvo (Pride z odločbo otrok o usmeritvi, izda: Zavod RS za šolstvo),
  • zdravniška dokazila,
  • dokazila o mednarodni prireditvi, npr. olimpijadi,
  • potrdila o plačilu (kandidati brez statusa, "21" letniki)

Kandidat, ki v roku (vsaj 4 dni pred pričetkom pisnih izpitov) ne predloži dokazil, nima pravice pristopiti k maturi!

Če nameravate splošno maturo opravljati na naši šoli ali le del, morate pravilno in izpolnjeno prijavnico oddati najkasneje do 28. 3. 2023 (za spomladansko maturo) ali 12. 7. 2024 (za jesensko maturo) tajnici ŠMK.

Do takrat morate poravnati tudi stroške mature, tako RIC-u kot tudi Gimnaziji Kranj.

Stroške mature morajo poravnati vsi kandidati, ki NIMAJO STATUSA rednega dijaka na šoli, kjer opravljajo splošno maturo. Način plačila maturitetnih izpitov si oglejte na naši spletni strani pod alinejo Opravljanje mature (plačilo mature)

POMEMBNO!

Ker je potrebno na državni izpitni center poslati točne rojstne podatke in EMŠO kandidata, morajo biti podatki, ki jih kandidat navede v predprijavi in prijavi k maturi točni, za kar odgovarja s svojim podpisom.

Zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode, lahko kandidati spremenijo izbirni predmet ali raven zahtevnosti najkasneje do 26. 4. 2024
Kandidat, ki ima trajne okvare čutil ali motorične okvare oziroma druge akutne in kronične zdravstvene težave (kandidat s posebnimi potrebami), mora to v predprijavi k maturi (15. 11. 2023) posebej navesti in predložiti odločbo o usmeritvi kandidata. Program in način preverjanja znanja za te kandidate določi republiška maturitetna komisija.

Odjava od mature

Kandidat, ki nima dokazil, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mature (fotokopiji spričeval 3. in 4. letnika, fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige), nima pravice do pristopa k maturi.

Kandidat lahko pisno prekliče prijavo k maturi.

Če pravočasno pisno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli, t. j. najkasneje štiri dni pred začetkom spomladanskega (do 25. maja 2024) oziroma jesenskega izpitnega roka splošne mature (do 19. avgusta 2024), ima pravico do vračila vplačanega zneska. V tem primeru naslovi na Državni izpitni center pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 € za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/izpita.

Obrazci za kandidate

Predprijava k splošni maturi (tisti, ki opravljajo maturo v celoti)

Predprijava k izpitu na splošni maturi (tisti, ki opravljajo dodatni predmet)

Obrazec za uveljavljanje pravic KPP pri opravljanju splošne mature

Prijava k splošni maturi (tisti, ki opravljajo maturo v celoti)

Prijava k izpitu na splošni maturi (tisti, ki opravljajo dodatni 5.predmet)

Prijava k izpitu (tisti, ki popravljajo ali izboljšujejo že dobljeno oceno na splošni maturi)

Sprememba prijave k splošni maturi (sprememba predmeta in ravni zahtevnosti)

Odjava od mature oz. maturitetnega izpita (tisti, ki se želijo od mature odjaviti)