Gimnazija za odrasle

Gimnazija je javno veljavni izobraževalni program, ki usposablja slušatelje za nadaljnji študij, za vključevanje na univerzo. Zaključi se po končanem četrtem letniku s splošno maturo, maturant pa si pridobi 5. stopnjo izobrazbe. Vpisani pridobijo STATUS udeleženca izobraževanja odraslih.

Gimnazija za odrasle je namenjena kandidatom, ki želijo usvojiti vsa znanja gimnazijskega predmetnika (glej spodaj) preden opravljajo maturo. Za kandidate, ki bi želeli čim prej opravljati maturo, imamo organizirane priprave na maturo za 21-letnike. Maturo lahko namreč tudi brez zaključene gimnazije opravljajo vsi kandidati, ki v letu opravljanja mature dopolnijo 21 let. 

Prijavnica

Prijavnica je dostopna na povezavi. Prijavnico po predhodnem dogovoru prinesete v pisarno izobraževanja odraslih (pritličje, poleg učilnice 9).

Predmetnik

V tabeli so podatki o številu ur za dijake in kažejo okvirni obseg snovi za posamezni predmet v posameznem letniku.

 

1. l.

2. l.

3. l.

4. l.

slovenščina

4

4

4

5

matematika

4

4

4

5

angleščina

3

3

3

4

drugi tuji jezik

3

3

3

3

zgodovina

2

2

2

2

športna vzgoja

3

3

3

3

glasba

2

0

0

0

likovnost

2

0

0

0

geografija

2

3

2

0

biologija

2

2

2

0

kemija

2

2

2

0

fizika

2

2

2

0

informatika

2

0

0

0

psihologija

0

2

0

0

sociologija

0

2

0

0

filozofija

0

0

2

0

zgodovina umetnosti

0

0

0

0

tretji tuji jezik

0

0

3

2

ITS – naravoslovje 1

0

0

3

0

ITS – naravoslovje 2

0

0

3

0

informatika z računalništvom

0

0

3

0

informatika s podjetništvom

0

0

3

0

neobvezni izbirni nematuritetni predmet

0

0

0

2

izbirni maturitetni predmet 1

0

0

0

3–6

izbirni maturitetni predmet 2

0

0

0

3–6

število predmetov

13

12

12

7–9

število ur na teden

33

32

32

30–33

Opravljanje izpitov

Kandidat, ki želi končati šolo kot občan na Gimnaziji Kranj, mora opraviti vse izpite, ki jih zahteva gimnazijski predmetnik, ter splošno maturo. Kandidatom omogočamo individualne ali skupinske konzultacije. Izpiti so pisni, ustni ali pisni in ustni. Vsak izpit se plača po veljavnem ceniku.