Gimnazija za odrasle

Gimnazija je javno veljavni izobraževalni program, ki usposablja slušatelje predvsem za nadaljnji študij, za vključevanje na univerzo. Zaključi se po končanem četrtem letniku s splošno maturo, maturant pa si pridobi 5. stopnjo izobrazbe. Vpisani pridobijo STATUS udeleženca izobraževanja odraslih.

Zakaj delati gimnazijo kot občan?

Razlogov za to je več:

  • Šolanje ste začeli kot redni dijak gimnazije, pa vam je morda spodletelo in nimate več možnosti za zaključek šolanja kot dijak.
  • Želite si pridobiti široko splošno izobrazbo, ki jo zagotavlja gimnazijski program.
  • Ste zaposleni, a nimate izobrazbe; poskusili ste že »po bližnjici« (enoletne priprave na maturo), a ni šlo; odločili ste se za počasnejšo in »varnejšo« pot.

Prijavnica

Prijavnica je dostopna na povezavi.

Predmetnik

V tabeli so podatki o številu ur za dijake in kažejo okviren obseg snovi za posamezen predmet v posameznem letniku.

 

1. l.

2. l.

3. l.

4. l.

slovenščina

4

4

4

5

matematika

4

4

4

5

angleščina

3

3

3

4

drugi tuji jezik

3

3

3

3

zgodovina

2

2

2

2

športna vzgoja

3

3

3

3

glasba

2

0

0

0

likovnost

2

0

0

0

geografija

2

3

2

0

biologija

2

2

2

0

kemija

2

2

2

0

fizika

2

2

2

0

informatika

2

0

0

0

psihologija

0

2

0

0

sociologija

0

2

0

0

filozofija

0

0

2

0

zgodovina umetnosti

0

0

0

0

tretji tuji jezik

0

0

3

2

ITS – naravoslovje 1

0

0

3

0

ITS – naravoslovje 2

0

0

3

0

informatika z računalništvom

0

0

3

0

informatika s podjetništvom

0

0

3

0

neobvezni izbirni nematuritetni predmet

0

0

0

2

izbirni maturitetni predmet 1

0

0

0

3–6

izbirni maturitetni predmet 2

0

0

0

3–6

število predmetov

13

12

12

7–9

število ur na teden

33

32

32

30–33

Opravljanje izpitov

Kandidat, ki želi končati šolo kot občan na Gimnaziji Kranj, mora opraviti vse izpite, ki jih zahteva gimnazijski predmetnik, ter splošno maturo. Kandidatom omogočamo individualne ali skupinske konzultacije. Izpiti so pisni, ustni ali pisni in ustni. Vsak izpit se plača po veljavnem ceniku. 

Zaključek izobraževanja

Program gimnazija se zaključi z maturo. Maturo opravljajo odrasli kandidati skupaj z rednimi dijaki, in sicer lahko v dveh rokih: spomladanskem (junija) in jesenskem (avgusta in septembra).