Plačilo maturitetnih izpitov

Plačilo maturitetnih izpitov Državnemu izpitnemu centru

CENA 
maturitetnega izpita pri splošni maturi je  24,00 EUR oziroma 120,00 EUR za splošno maturo (pet predmetov).

PLAČNIKI
V skladu s 30. členom Pravilnika o splošni maturi (Ur. l. RS št. 29/08) maturitetne izpite plačajo:

  • kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in
  • kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki« (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. l. RS št. 15/03).

NAČIN PLAČILA
Kandidat nakaže znesek z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) na naslov Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana, na transakcijski račun številka 01100-6030632914, referenca 00 34814, in dopiše svojo enotno matično številko občana. Na univerzalnem plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita.

PLAČILO MATURITETNIH IZPITOV DRŽAVNEMU IZPITNEMU CENTRU

ROK PLAČILA
Kandidat mora ob prijavi priložiti dokazilo o plačilu izpitov tajniku šolske maturitetne komisije, in sicer

  • za spomladanski izpitni rok najkasneje do 29. marca 2022 in
  • za jesenski izpitni rok najkasneje do 12. julija 2022.

Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k izpitu splošne mature. Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi izpitni rok splošne mature ni možen.
Kandidati, ki opravljajo splošno maturo v dveh delih, celotni znesek splošne mature poravnajo v enkratnem znesku v roku, v katerem se prijavljajo.

IZJEME
Kandidat je lahko oproščen plačila izpita splošne mature, če za to zaprosi Državni izpiti center in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči. Kandidat lahko uveljavlja pravico najkasneje do roka prijave v posameznem izpitnem roku SM 2021.

Plačilo maturitetnih izpitov Gimnaziji Kranj

Če nameravate splošno maturo opravljati na naši šoli ali le del, morate pravilno in izpolnjeno prijavnico oddati najkasneje do 29. 3. 2022 (za spomladansko maturo) ali 12. 7. 2022 (za jesensko maturo) tajnici ŠMK Neži Zupančič Logar.

Do takrat morate poravnati tudi stroške mature, tako RIC-u kot tudi Gimnaziji Kranj.

 Stroške mature morajo poravnati:

  • kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in
  • kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki« (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. l. RS št. 15/03).

Stroški, ki jih morate plačati Gimnaziji Kranj, so odvisni od:

  • vrste predmeta (ali matura vključuje seminarsko nalogo, vaje, interno oceno)
  • števila predmetov in
  • vključitve kandidata v priprave na maturo na Gimnaziji Kranj

in znašajo:
      10 €: prijava na maturo
      25 €: interni del mature za 1 predmet (slovenščina, tuji jeziki, matematika)

Pri predmetih, kjer morajo kandidati opraviti vaje (BIOLOGIJA, FIZIKA, GEOGRAFIJA in KEMIJA) ali seminarsko nalogo (FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA, ZGODOVINA in UMETNOSTNA ZGODOVINA pa za izvedbo vaj oz. mentorstvo seminarske naloge plačate  50 € (razen če ste obiskovali in plačali celoletne priprave na maturo na Gimnaziji Kranj po ceniku; ti kandidati imajo izvedbo vaj oz. seminarske naloge že vključeno v priprave).

Stroške lahko poravnate z univerzalnim plačilnim nalogom UPN na naslov Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj, na transakcijski račun številka SI56 0110 0603 0693 636 referenca 00, in dopišite svojo enotno matično številko občana. Na univerzalnem plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita ali celotne mature.

Ob oddaji prijavnice k maturi, obvezno priložite fotokopiji dokazil o plačilu stroškov: Gimnaziji Kranj in RIC-u. Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi rok splošne mature ni možen.