Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole, lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

V šolskem letu 2022/2023 so v Svetu staršev naslednji predstavniki:  

1. letnik

1. A    gospa Aida Golob
1. B   gospa Aleksandra Zibelnik Badii
1. C   gospod Krištof Oštir
1. Č   gospod Aleš Serajnik
1. D   gospa Nadja Pogačar
1. E   gospa Barbara Baloh
1. F   gospa Natalija Ahčin
1. G   gospa Polona Ropret Klevišar

2. letnik

2. A   gospa Vida Križnar
2. B   gospod Gregor Dolenc
2. C   gospod Anže Štular
2. Č   gospa Nataša Šuligoj
2. D   gospa Barbara Gorjanc
2. E   gospod Janez Kuhar
2. F   gospa Katja Bilban
2. G   gospod Borut Vovk

3. letnik

3. A   gospod Luka Šparovec
3. B   gospa Jadranka Završnik
3. C   gospod Igor Vodnik
3. Č   gospa Mateja Koprivec
3. D   gospa Barbara Mesec Štular
3. E   gospod Ivan Majc
3. F   gospa Breda Lukanec
3. G   gospod Ana Torkar
3. H   gospod Boštjan Kovše   

4. letnik

4. A    gospa Irena Sajovic
4. B   gospod Iztok Tomažič
4. C   gospa Laura Šuštar Kožuh
4. Č   gospod Janez Kočevar
4. D   gospa Tina Kokalj
4. E   gospa Alenka Jenko
4. H   gospa Cvetka Grašič Kuhar