Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole, lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

V šolskem letu 2023/2024 so v Svetu staršev naslednji predstavniki:  

1. letnik

1. A   gospa Mojca Stare
1. B   gospa Vesna Dežman Kette
1. C   gospa Marja Gros
1. Č   gospa Mirnesa Džananović
1. D   gospod Bernard Alič
1. E   gospod Aleš Kern
1. F   gospod Damjan Drnovšek
1. G   gospa Manca Fojkar Gubina

2. letnik

2. A    gospa Aida Golob
2. B   gospa Polona Perko Jarkovič
2. C   gospod Krištof Oštir
2. Č   gospod Aleš Serajnik
2. D   gospa Nadja Pogačar
2. E   gospod Samo Brumen
2. F   gospa Natalija Ahčin
2. G   gospa Polona Ropret Klevišar

3. letnik

3. A   gospa Eva Bogataj Zelič
3. B   gospod Gregor Dolenc
3. C   gospod Anže Štular
3. Č   gospa Nataša Šuligoj
3. D   gospa Barbara Gorjanc
3. E   gospod Janez Kuhar
3. F   gospa Katja Bilban
3. G   gospod Borut Vovk
3. H   gospod Matjaž Mencej

4. letnik

4. A   gospod Luka Šparovec
4. B   gospa Jadranka Završnik
4. C   gospod Igor Vodnik
4. Č   gospa Mateja Koprivec
4. D   gospa Barbara Mesec Štular
4. E   gospod Ivan Majc
4. F   gospa Breda Lukanec
4. G   gospa Barbara Viki Šubic
4. H   gospod Anton Velkavrh