Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:
GIMNAZIJA KRANJ
Koroška cesta 13
4000 Kranj

Tel.: +386 4 281 17 10
E-mail: gimnazija.kranj@gimkr.si

Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela:
Ravnatelj: mag. Aljoša Brlogar

Datum prve objave kataloga in spremembe:
Katalog je bil objavljen 16. 8. 2018. Spremembe 24. 12. 2020
Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani zavoda in v fizični obliki v tajništvu Gimnazije Kranj.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

Gimnazija Kranj je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Kranj, dne 27. 2. 1992. Gimnazija Kranj je ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem, ki jih lahko opravlja, so določene z aktom o ustanovitvi.

Osebna izkaznica zavoda: https://www.gimkr.si/o-soli/osnovni-podatki/

Zavod vodi kot poslovni organ ravnatelj zavoda. Ravnatelju pomagata pomočnika ravnatelja, ki opravljata naloge, za katere ju je pisno pooblastil ravnatelj.

Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:

 • srednješolsko splošno izobraževanje,
 • izobraževanje odraslih.

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo,
 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za mednarodno maturo,
 • dejavnosti v okviru programa obveznih izbirnih vsebin,
 • druge oblike vzgojnega dela z dijaki,
 • samostojno delo dijakov,
 • oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v soglasju z ustanoviteljem.

Organi zavoda:

 • ravnatelj,
 • svet zavoda in
 • svet staršev.

Strokovni organi zavoda:

 • razrednik,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • učiteljski zbor šole,
 • strokovni aktivi predmetnih področij.
Ravnatelj: mag. Aljoša Brlogar
Pomočnika ravnatelja: Barbara Kušar, prof. in Gašper Markič, prof.
Predsednica Sveta zavoda: Martina Lušina Basaj, prof.
Predsednik Sveta staršev: gospod Krištof Oštir
Seznam delavcev šole: https://www.gimkr.si/o-soli/zaposleni/
Učiteljski zbor: https://www.gimkr.si/o-soli/zaposleni/
Učiteljski aktivi: https://www.gimkr.si/o-soli/aktivi/
Razredniki: https://www.gimkr.si/starsi/razredniki/
Oddelčni učiteljski zbori: Sestavljajo ga učitelji, ki učijo v posameznem oddelku. Podatke lahko dobite pri razredniku.

a) ORGANIGRAM

b) KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Ime in priimek: mag. Aljoša Brlogar
Delovno mesto: ravnatelj
Poštni naslov: Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj
Elektronski naslov: aljosa.brlogar@gimkr.si
Tel: +386 4 281 17 22

Ime in priimek: Eva Čufar Šorli
Delovno mesto: tajnik VIZ
Poštni naslov: Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj
Elektronski naslov: eva.cufarsorli@gimkr.si
Tel.: +386 4 281 17 10

c) SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA

Glavni predpisi so objavljeni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS) http://www.pisrs.si/Pis.web/, straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/,
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/srednje_solstvo/
Predpisi Evropske Unije so dostopni na http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl.

d) SPREJETI IN PREDLAGANI STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI TER POMEMBNEJŠA POROČILA, STALIŠČA, MNENJA

Dokumenti so dostopni v tajništvu šole oziroma na spletni strani: https://www.gimkr.si/o-soli/pravilniki/

 • Odlok/sklep o ustanovitvi javnega zavoda;
 • Letni delovni načrt (LDN);
 • Poročilo o realizaciji LDN;
 • Letno poslovno in računovodsko poročilo zavoda;
 • Vsebinski in finančni načrt;
 • Šolski koledar
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravilnik o popisu;
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov;
 • Šolska pravila Gimnazije Kranj;
 • Hišni red Gimnazije Kranj;
 • Interni pravilnik Gimnazije Kranj o šolskem redu na oblikah izobraževalnega dela izven rednega pouka;
 • Pravilnik o hišnem redu v učilnicah
 • Pravilnik o dežurstvu dijakov na Gimnaziji Kranj
 • Pravilnik Gimnazije Kranj o pohvalah, nagradah in priznanjih dijakom
 • Interni pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti;
 • Interni pravilnik o ocenjevanju;
 • Požarni red;
 • Pravilnik o ugotavljanju prepovedanih substanc;
 • Register tveganj;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravilnik o uporabi službenih telefonov in drugih naprav ter storitev mobilne tehnologije;
 • Pravilnik o evidenci delovne obveznosti;
 • Poslovnik sveta zavoda;
 • Pravilnik o določanju učnega uspeha;
 • Pravilnik o mednarodnih izmenjavah;
 • Pravilnik o dežurstvu strokovnih sodelavcev;
 • Pravilnik šolske prehrane;

e) KATALOG UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Dokumenti so dostopni v tajništvu šole oziroma na spletni strani: http://www.gimkr.si/o-soli/pravilniki/

Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom dijakov in posameznih pravic dijakov z uporabo ZUP.

f) SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod ne upravlja z javnimi evidencami.

g) SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

(Seznami niso prosto dostopni.)

 • Seznam vpisanih dijakov za tekoče šolsko leto;
 • Evidenca zaposlenih;
 • Evidenca upokojencev;
 • Evidenca o prejemnikih regresirane prehrane;
 • Evidenca dijakov s statusom in prilagoditvami.
 • Zbirka podatkov o kadrovski evidenci;
 • Zbirka podatkov o plačah zaposlenih;
 • Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji;
 • Zbirka podatkov o napredovanju dijakov, izdanih spričevalih in listin;
 • Zbirka podatkov o dijakih vpisanih na šolo in njihovih starših;
 • Zbirka podatkov o dijakih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje;
 • Zbirka podatkov o nadarjenih dijakih;
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijakov;
 • Zbirka podatkov o dijakih, ki opravljajo maturo, poklicno maturo in zaključni izpit.

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ZAVODU

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v tajništvu Gimnazije Kranj v času uradnih ur. Uradne ure so vsak delovni dan od 9.00 do 11.00.

4. STROŠKOVNIK

V skladu s to uredbo na Gimnaziji Kranj stroške zaračunamo po internem predpisu: Stroškovnik o posredovanju informacij javnega značaja

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Število vpisanih dijakov;
 • Število maturantov;
 • Število zaposlenih;
 • Šolski koledar;
 • Sklepi sveta zavoda;
 • Sklepi sveta staršev.

Ažurnost dokumenta

Za ažurnost tega dokumenta je odgovoren pomočnik ravnatelja prof. Gašper Markič.

Podpis odgovorne osebe

Ravnatelj: mag. Aljoša Brlogar, prof.