Vpis v program mednarodne mature

IB World School

Program intenzivno pripravlja dijake na opravljanje mednarodne mature (International Baccalaureate Diploma Programme). Uspešno opravljena mednarodna matura omogoča vpis na več kot 3000 univerz po svetu in doma.


PRELISTAJTE BROŠURO MEDNARODNE MATURE!


Pogoji za vpis

  • starost od 16 do 17 let;
  • v šolskem letu 2023/2024 končan drugi letnik srednje šole (štiriletni program) z najmanj prav dobrim splošnim učnim uspehom.
  • najmanj prav dobra ocena iz predmetov slovenščina ali italijanščina ali madžarščina kot materni jezik, angleščina in matematika v drugem letniku;
  • aktivno vključevanje v dejavnosti na področju kulture in športa ter udeležba na različnih tekmovanjih  iz znanja (šolskih, regijskih, državnih, olimpijadah) matematike, jezikov, naravoslovja, računalništva in podobno.

Izbirni kriteriji

Področje Najvišje število točk
Učni uspeh 1. in 2. letnika 50
Vključenost v obšolske dejavnosti 10
Raziskovalne naloge in tekmovanja iz znanja 10
Pisni priporočili razrednika in izbranega učitelja 10
Intervju s kandidatom 20
Skupaj 100

Točkovnik

Točkovanje tekmovanj iz znanja in prostočasnih dejavnosti za sprejem na program mednarodna matura

Prijava

Dijaki, ki se želite vključiti v program mednarodna matura, oddajte svojo vlogo na posebnem obrazcu:

Prijavnico pošljite na naslov:
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13
4000 Kranj

Zainteresirani dijaki morate prijavo z zahtevano dokumentacijo poslati priporočeno ali jo oddati v tajništvu Gimnazije Kranj z oznako »IB 2024«. K vlogi morate priložiti fotokopijo spričevala prvega letnika in obvestila o uspehu v drugem letniku, napisati udejstvovanja in uspehe na področju obšolskih dejavnosti in napisati dosežke na tekmovanjih iz znanja in pri raziskovalnih nalogah. Priložiti morate tudi priporočili razrednika in izbranega učitelja v zaprti kuverti. Nepopolne prijave in prijave, ki bodo prispele po za to določenem roku, ne bodo upoštevane.

Več informacij dobite pri koordinatorici mednarodne mature Nataši Kne: natasa.kne@gimkr.si.

Rok za oddajo prijave

11. marec 2024

Dijak se sme prijaviti le na eno slovensko šolo, ki ponuja program mednarodna matura.

Izbira in roki

Dokončno izbiro med prijavljenimi kandidati bomo opravili na podlagi osebnega pogovora s kandidati v mesecu aprilu tega leta. O izbiri boste dijaki obveščeni po prejemu letnega spričevala za 2. letnik konec junija.