Politika zasebnosti

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA ZUNANJE OSEBE

Na podlagi določbe 13.  člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES; Splošna uredba) vam podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov na Šolskem centru Kranj:

Upravljavec: Gimnazija Kranj, Koroška 13, 4000 Kranj   (v nadaljevanju zavod).

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov zavoda: povop@sckr.si

 1. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA
 2. NAŠA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
 3. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 4. PRIMERI OBDELAVE
  1. Obisk spletne strani
  2. Evidenca vstopov in izstopov iz zavoda
  3. Prijava na dogodek (izobraževanje…)
  4. Kontaktiranje prek spletnega obrazca ali e-pošte
  5. Videonadzor
 5. PIŠKOTKI

1. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Gimnazija Kranj je bila ustanovljena leta 1812, nudi pa več različnih izobraževalnih programov, o katerih si lahko več preberete na šolskih spletnih straneh. 

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja udeležencev izobraževanja, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela zavod obdeluje osebne podatke deležnikov v izobraževanju v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani deležnikov v izobraževanju. 

2. NAŠA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Na zavodu se zavzemamo za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti ter varovanja osebnih podatkov.

3. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v zavodu je dostopna po elektronski pošti na naslovu povop@sckr.si.

Deležniki v izobraževanju, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

4. PRIMERI OBDELAVE:

1. Obisk spletne strani

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj, e-pošta: gimnazija.kranj@gimkr.si.  

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): e-naslov: povop@sckr.si

Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki o obiskovanju spletnih strani se zbirajo in obdelujejo za namene zagotavljanja varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov. Takšna obdelava je nujna za izvajanje javnih nalog zavoda, kamor sodijo tudi naloge, kot so npr. reševanje uporabniških težav, odpravljanje napak pri delovanju ter varovanje omrežja in premoženja (npr. zaradi preiskave varnostnih incidentov ob prenosu virusov s spletnih strani).

Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše.

V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: upravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti (člen 6(1)(e) in 9. Splošne uredbe in 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)) ter na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen varnosti spletne strani in preprečevanje nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, zlorabe gesel ipd.).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca za namen zagotavljanja varnosti in vzdrževanja strani.

Prenos v tretje države: osebni podatki se  ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab) ali 30 dni.

Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko e-naslova gimnazija.kranj@gimkr.si

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

2. Evidenca vstopov in izstopov iz zavoda

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj, e-pošta: gimnazija.kranj@gimkr.si.  

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): e-naslov: povop@sckr.si

Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov in reda v prostorih organa, zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov.

Posameznik mora zagotoviti osebne podatke, ki jih določa 85. člen ZVOP-2 (osebno ime, številka in vrsta uradnega identifikacijskega dokumenta, naslov prebivališča, zaposlitev, vrsta in registrska številka vozila ter datum, ura in razlog vstopa ali izstopa v prostore ali izstopa iz njih). Če podatkov ne zagotovi, se mu zavrne vstop v poslovne prostore organa.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  85. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: /.

Prenos v tretje države: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: 1 leto po vnosu podatkov v zbirko (maksimalno do 2 leti po 85. členu ZVOP-2)

Pravice posameznikov: dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe, pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali prek gimnazija.kranj@gimkr.si

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

3. Prijava na dogodek (izobraževanje…)

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj, e-pošta: gimnazija.kranj@gimkr.si.  

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): e-naslov: povop@sckr.si

Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba posameznega izobraževanja, obveščanje o podobnih izobraževanjih ali drugih dogodkih zavoda ter posredovanje morebitnih informacij, računov, potrdil in drugih gradiv v zvezi s tem.

Na vsakem izvedenem seminarju bo nastal evidenčni seznam prisotnih udeležencev, ki se ustvarja in hrani za namen poročanja o uspešnosti izvedenih seminarjev (število udeležencev na posameznem seminarju) Evropski komisiji, tj. financerju projekta.

Če se prijavite plačljiv dogodek zavoda, potem med nami nastane pogodba. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli posredovati, se na dogodek žal ne boste mogli prijaviti oziroma prejemati ter prejemati obvestil in drugih informacij.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  izvajanje pogodbe – člen 6(1)b (če je izobraževanje plačljivo), oziroma člen 6(1)(a) in 6(1)(e) Splošne uredbe ter tretji odstavek 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) glede na dogodek, financiranje le tega...

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Osebni podatki udeležencev seminarjev bodo uporabljeni za namen poročanja Evropski komisiji o uspešnosti projekta, pri čemer bodo posredovani zgolj statistični kazalci. Prav tako bodo obdelovani podatki v primeru revizije dani na vpogled revizorjem, pooblaščenim s strani Evropske komisije.

Prenos v tretje države: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: 5 let od zaključka dogodka oz. poravnave vseh obveznosti.

Pravice posameznikov: dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe, pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave.

Posamezniki lahko v vsakem trenutku umaknejo svojo privolitev za obveščanje o izobraževanjih ali drugih dogodkih zavoda in posredovanje drugih informacij.

Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali prek gimnazija.kranj@gimkr.si.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

4. Kontaktiranje prek spletnega obrazca ali e-pošte

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj, e-pošta: gimnazija.kranj@gimkr.si.  

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): e-naslov: povop@sckr.si

Namen obdelave osebnih podatkov: Veseli smo vsakega vašega sporočila. V tem primeru bo naša komunikacija potekala na podlagi našega zakonitega interesa, ki se kaže v komunikaciji upravljavca s splošno javnostjo. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, vam žal ne bomo mogli odgovoriti na vaše vprašanje, ponudbo ... Komunikacijo lahko kadarkoli prekinete (nas o tem obvestite), kar bo posledično pomenilo tudi, da bomo vaše osebne podatke izbrisali.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: zakoniti interes (komunikacija s splošno javnostjo) - 6(1)f GDPR.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: ponudnik gostovanja spletne strani. Uporabnik osebne podatke obdeluje izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Prenos v tretje države: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: do zaključka komunikacije. Že pred tem lahko zahtevate prekinitev komunikacije – posledično bomo vaše osebne podatke (če za njihovo nadaljnjo obdelavo ne bo obstajala nadaljnja pravna podlaga (npr. pogodba) nepovratno uničili.

Pravice posameznikov: dostop, popravek, omejitev obdelave, ugovor obdelavi. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali prek gimnazija.kranj@gimkr.si

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

5. Videonadzor

Obvestilo posamezniku po 13. členu Splošne uredbe glede obdelave osebnih podatkov za namen videonadzornega sistema

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj, e-pošta: gimnazija.kranj@gimkr.si.  
 • Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): e-naslov: povop@sckr.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov:

Namen obdelave osebnih podatkov je:

 • zagotavljanje varovanja in varnosti dijakov, zaposlenih in obiskovalcev,
 • zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz zavoda ter
 • varovanje nepremičnin in opreme v zavodu in okolice zavoda.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Podatki iz videonadzornega sistema se obdelujejo na podlagi 22. in 76. člena ZVOP-2.

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj, e-pošta: gimnazija.kranj@gimkr.si
 • Pooblaščena oseba za videonadzor: 04 28017 10
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo. 

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Upravljavec podatke iz aplikacije hrani v skladu z internim Pravilnikom o videonadzornem sistemu: 30 dni.

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov na elektronskem naslovu: gimnazija.kranj@gimkr.si.

Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si tel.: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

Kranj, 27. 3. 2024

5. PIŠKOTKI

Piškotek je kratek tekstovni zapis (besedilo), ki ga spletna stran ob obisku pošlje brskalniku. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletne strani, kot so npr. piškotki za prijavo in piškotki za nakupovalno košarico. Drugi pa so namenjeni izboljšavi uporabniške izkušnje pri uporabi spletne strani in se uporablja npr. za shranjevanje uporabnikovih preferenc in za spremljanje obiska na spletnem mestu, kar omogoča izboljšave uporabniške izkušnje. Spletna stran zavod uporablja piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje.

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani

Nujno potrebni piškotki

Ti piškotki omogočajo normalno delovanje spletnega mesta.

Ime piškotka Namen Trajanje Izvor
PHPSESSID identifikacija seje do zaprtja brskalnika Gimnazija Kranj

Analitični piškotki

Piškotki, s katerimi merimo število obiskovalcev na spletnih straneh. Niso nujno potrebni za delovanje strani, nam pa zelo olajšajo sprejemanje odločitev, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo. Vse informacije, ki jih ti piškotki zberejo, so anonimne.

Ime piškotka Namen Trajanje Izvor
_ga statistika obiska 2 leti Google Analytics

Kranj, 27. 3. 2024