Pridobitev pravice do prilagajanja šolskih obveznosti

Na podlagi Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli, šola prilagodi šolske obveznosti dijaku:
 • ki se vzporedno izobražuje,
 • s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi,
 • zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov.

Pravilnik tudi določa, da šola lahko prilagodi šolske obveznosti naslednjim dijakom:

 • dijaku perspektivnemu športniku,
 • dijaku vrhunskemu športniku,
 • dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
 • dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
 • dijaku, ki prihaja iz tuje države,
 • nadarjenemu dijaku,
 • v drugih utemeljenih primerih,
 • ter dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.

Dijaki Gimnazije Kranj, ki bi želeli prilagoditve šolskih obveznosti, lahko do 30. 09. tekočega leta oddajo Vlogo za pridobitev pravice do prilagajanja šolskih obveznosti. Izjemoma lahko dijak iz utemeljenih razlogov odda vlogo tudi kasneje.

Dijak perspektivni športnik in dijak vrhunski športnik, ki želi pridobiti pravico do prilagajanja šolskih obveznosti, izpolni vlogo in jo odda prof. Justini Jocif (kabinet športne vzgoje) do 30. 9. tekočega leta.
O vlogi s sklepom odloča ravnatelj.
Vsi, ki jim je s sklepom omogočeno prilagajanje šolskih obveznosti, morajo v roku 15 dni oddati podpisan Dogovor o sodelovanju med šolo, starši in trenerjem. Oddajo ga prof. Justini Jocif.

Ostali dijaki, ki bi želeli uveljavljati pravico do prilagajanja šolskih obveznosti, izpolnijo naslednjo vlogo, ki jo oddajo mentorju ali v tajništvu do 30. 9. tekočega leta.

Dijak, ki prihaja iz tuje države, nadarjeni dijaki in dijaki s posebnimi potrebami se glede prilagoditev obrnejo na šolsko svetovalno službo.

Dijak s pridobljeno pravico do prilagajanja šolskih obveznosti bo zabeležen v eAsistentu.