Interni del mature

Kadar je notranji del izpita splošne mature praktični del izpita, se kandidat najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta prijavi na opravljanje praktičnega dela tega izpita na izbrani gimnaziji, v nasprotnem primeru lahko opravlja le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

a) Za naravoslovne predmete, geografijo, zgodovino

Kandidatu je določen mentor, s katerim se dogovori o datumih in načinu opravljanja internega dela mature (ekskurzija, vaje ipd.). Kandidati se na maturo pripravljajo sami. 

b) Za predmete, ki vključujejo seminarsko nalogo (sociologija, psihologija, umetnostna zgodovina)

Šola dijaku dodeli mentorja, s katerim določita naslov seminarske naloge, na osnovi katere dijak izdela dispozicijo. Dispozicijo pregleda mentor in da dijaku osnovne usmeritve za izdelavo seminarske naloge. Kandidat nato samostojno izdela nalogo in jo v roku odda mentorju. Mentor bo ocenil seminarsko nalogo. Kandidati bodo opravljali maturo, na katero so se pripravljali sami.

c) Za predmete, ki vključujejo ustni izpit (slovenščina, matematika, tuji jezik)

Dijaki se lahko odločijo tudi za konzultacije za pripravo na maturo. Gimnazija Kranj jim določi mentorja, s katerim se dobivata v želenem obsegu po dogovoru. Priporočamo le, da se dijaki za te konzultacije odločijo čim prej (ne šele ob prijavi na maturo). 

Prijavnica

Izpolnite prijavnico za interni del mature, ki je objavljena na spletni strani Gimnazije Kranj. S tem imate zagotovljeno mentorstvo za interni del mature in ocenjevanje pisnega izdelka (vaje, seminarska naloga).

Plačilo

Interni del mature se plača za vsak izbirni predmet posebej. Konzultacije niso vključene v ceno in se plačajo ločeno.