Drugi tuji jeziki

NEMŠČINA

Nemščina se poučuje kot 2. tuji jezik vsa štiri leta po tri ure tedensko in kot 3. tuji jezik dve leti po tri ure tedensko. Dijaki se lahko v četrtem letniku odločijo za maturo iz nemščine in tako dobijo še dodatni dve uri priprav na maturo. Pri pouku nemščine lahko dijaki izbirajo med osnovnim (začetniki) in višjim nivojem – za tiste dijake, ki so se nemščino učili že v osnovni šoli, oz. znanje pridobili kako drugače.

FRANCOŠČINA

Francoščina se poučuje kot 2. tuji jezik vsa štiri leta po tri ure tedensko in kot 3. tuji jezik dve leti po tri ure tedensko. Dijaki se lahko v četrtem letniku odločijo za maturo iz francoščine in tako dobijo še dodatni dve uri priprav na maturo.

ŠPANŠČINA

Španščina se poučuje kot 2. tuji jezik vsa štiri leta po tri ure tedensko in kot 3. tuji jezik dve leti po tri ure tedensko. Dijaki se lahko v četrtem letniku odločijo za maturo iz španščine in tako dobijo še dodatne tri ure priprav na maturo. Pri pouku španščine se dijaki v višjih letnikih (tretji in četrti letnik) delijo na osnovni in višji nivo.

RUŠČINA

Ruščina se poučuje kot 2. tuji jezik vsa štiri leta po tri ure tedensko in kot 3. tuji jezik dve leti po tri ure tedensko. Dijaki se lahko v četrtem letniku odločijo za maturo iz ruščine in tako dobijo še dodatni dve uri priprav na maturo.

Člani aktiva

 • Nataša Adžić (FRA)
 • Tilen Avguštin (RUŠ)
 • Bernarda Kovač (ŠPA)
 • Anita Omejec (NEM)
 • Nina Ovsenek (KIT) (vodja aktiva)
 • Sonja Resnik (NEM)
 • Katarina Škufca (ŠPA)
 • Mihael Šorli (FRA)
 • Peter Zupan (NEM)
 • Barbara Triler Vilfan (NEM)
 • Neža Zupančič Logar (RUŠ, FRA) 
 • Tamara Grašič Šebenik (FRA, NEM)
 • Felix Anton Sobietzki (gostujoči učitelj)

Izvajanje pouka

Pri pouku tujega jezika spodbujamo in razvijamo vse štiri kompetence: bralno in slušno razumevanje, pisno in ustno izražanje. Pri pouku uporabljamo zvočne in video posnetke, prav tako pa postopoma tudi avtentična besedila v tujem jeziku. Dijake s tem pripravimo na učinkovito komunikacijo v tujem jeziku v vsakdanjih okoliščinah.

Pouk tujega jezika je dinamičen in osredotočen na učence, ki so na urah aktivni. Poleg tega jih spodbujamo, da tudi sami ustvarjajo in pripravljajo razne projekte, predstavitve, izdelke, ki so povezani ne samo z jezikom, ampak tudi s kulturo in civilizacijo.

Poleg rednega pouka imajo dijaki tudi več možnosti za izpopolnjevanje svojega znanja: lahko opravljajo bralno značko, sodelujejo na tekmovanjih iz znanja tujega jezika, se udeležujejo ekskurzij v države, kjer govorijo izbrani jezik, …

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

1. BRALNA ZNAČKA

NEMŠČINA

 • V okviru Oxford Centra (Mladinska knjiga) je organizirano bralno tekmovanje Pfiffikus.

FRANCOŠČINA

 • V okviru Oxford Centra (Mladinska knjiga) je organizirano bralno tekmovanje Lepota romanskih jezikov za dijake prvih, drugih in tretjih letnikov francoščine.

ŠPANŠČINA

 • V okviru Oxford Centra (Mladinska knjiga) je organizirano bralno tekmovanje Lepota romanskih jezikov za dijake prvih, drugih in tretjih letnikov španščine. Dijaki španščine (od prvega do tretjega letnika) se lahko udeležijo tudi bralnega tekmovanja v EPI lectura, ki ga organizira Epicenter (DZS).

RUŠČINA

 • Bralna značka za dijake 1., 2. in 3. letnika, ki jo organizira Sekcija učiteljev ruščine Slavističnega društva Slovenije.

2. TEKMOVANJA IZ ZNANJA

NEMŠČINA

 • Šolsko in državno tekmovanje (za dijake drugih in tretjih letnikov).
 • Udeležba na mednarodnem tekmovanju v St. Pöltnu, kjer tekmuje dijak, ki najbolje govori nemško – preverjanje poteka le ustno.
 • Delavnice z različnih področij za dijake v Semmeringu – za prvo oz. drugo uvrščenega dijaka na državnem tekmovanju.

FRANCOŠČINA

 • Državno tekmovanje iz znanja francoščine.

ŠPANŠČINA

 • Šolsko in državno tekmovanje iz znanja španščine v tretjem letniku.

RUŠČINA

 • Državno tekmovanje iz poznavanja ruščine ter ruske kulture in civilizacije za dijake 2. in 3. letnika.

3. IZMENJAVE

NEMŠČINA

 • Enotedenska izmenjava z gimnazijo iz Hamburga.

FRANCOŠČINA

 • Skupina dijakov francoščine v poletnih mesecih obišče La Ciotat (organizira Občina Kranj, dijake spremlja profesor francoščine).

4. SODELOVANJE S ŠOLAMI NA DRŽAVNI RAVNI

Profesorji s posamezniki ali s skupino dijakov pripravijo krajši kulturno-glasbeni program v tujem jeziku (francoščini, ruščini, španščini).

FRANCOŠČINA

 • Frankofonski dan v Celju

ŠPANŠČINA

 • Festival Escolar de Teatro (v različnih krajih po Sloveniji)

RUŠČINA

 • Rusijada v Škofji Loki

5. SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI

NEMŠČINA

 • Nemška ambasada
 • Goethe Inštitut

FRANCOŠČINA

 • Francoski inštitut Charles Nodier

ŠPANŠČINA

 • Španska ambasada (sodelovanju na natečaju za podelitev štipendije za dijake za enomesečno bivanje in izobraževanje v Španiji in Južni Ameriki – Ruta Quetzal), Aula Cervantes.

RUŠČINA

 • Društvo Slovenija Rusija
 • Slavistično društvo Slovenije (Sekcija učiteljev ruščine)
 • Rusko veleposlaništvo
 • Ruski center znanosti in kulture

6. KROŽKI

Na gimnaziji organiziramo fakultativne tečaje nemščine, francoščine, španščine in ruščine.

7. OSTALO

AVSTRIJSKA JEZIKOVNA DIPLOMA (Österreichisches Sprachdiplom)
Vsako leto se na šoli organizira opravljanje izpita (3 stopnje) za to mednarodno priznano diplomo o aktivnem znanju nemškega jezika. Izpit opravljajo dijaki četrtih letnikov brez dodatnih tečajev, izpit proti plačilu.