Fizika

Fizika spada med najbolj eksaktne naravoslovne znanosti. Hkrati fizikalni pojavi, ki jih lahko merimo par excellence, predstavljajo danes najnatančnejše in najbolj izdelano področje znanosti. Jezik fizike je matematika. V naravi obstajajo pojavi, ki jih lahko izrazimo s številkami. Takšnemu opisu narave pravimo kvantitativni. Druge znanosti so prešle h kvantitativnemu opisovanju narave šele relativno pozno.

Člani aktiva

 • mag. Oliver Ogris
 • Daša Peklaj, prof. (vodja aktiva)
 • Janez Pokorn, lab.
 • Dejan Zupan, prof.
 • dr. Darko Zupanc
 • Barbara Hudovernik, prof. 

Program dela

 • ureditev letnih priprav na pouk fizike z upoštevanjem posebnosti razredov
 • priprava splošnih napotkov za pouk fizike
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih
 • pregled in dopolnitev minimalnih standardov znanja
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature
 • nabava laboratorijske opreme za izvajanje demonstracij in vaj
 • udeležba seminarjev in študijskih skupin
 • priprave in sodelovanje na regijskem tekmovanju iz fizike
 • izpeljava OIV
 • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami
 • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju in drugo) in oblikovanje sprememb

Uporabnost fizike

Fizika na žalost med ljudmi ni najbolj priljubljena. Vzrok je predvsem v tem, da od človeka zahteva precejšno mero samodiscipline in poglobljenega študija. Hkrati je lahko relativno zapletena in težka. Vendar pa je kot temeljna naravoslovna znanost zelo pomembna. Matematično-fizikalna modeliranja se dandanes pojavljajo povsod: v naravoslovju (biofizika, fizikalna bilogija, biokemija, fizikalna kemija, strukturna geologija, meteorologija...) ter v družboslovnih znanostih (psihologija, sociologija, ekonomija...). Znanje matematike in fizike zato v moderni in razviti družbi postaja vse bolj zaželjeno, koristno in cenjeno.

Fizika v srednji šoli

V srednji šoli je program fizike porazdeljen preko treh letnikov. V prvem in drugem letniku sta na teden dve uri, v tretjem letniku pa so fiziki namenjene tri ure. V četrtem letniku je fizika izbirni predmet. Poučuje se 4 ure na teden in veliko dijakov se odloči za maturo iz fizike. V četrtem letniku izbere fiziko v povprečju okoli 10 dijakov na razred.