Kemija

Kemija ima v prvem in drugem letniku dve uri tedensko, v tretjem praviloma tri ure tedensko. V četrtem letniku je kemija izbirni predmet, namenjene so ji štiri ure tedensko. V prvem, drugem in tretjem letniku so obvezni del programa tudi laboratorijske vaje (10 ur), ki potekajo v deljenih skupinah. V četrtem letniku je laboratorijskih vaj več, ocena laboratorijskih vaj pa predstavlja interno oceno pri maturi.

Člani aktiva

 • Petra Flajnik, prof.
 • Tatjana Mohar, prof.
 • dr. Rok Rudež (vodja aktiva)
 • Vasilija Tsigaridas, prof.
 • Alja Laussegger, lab.

Vsebine predmeta

1. letnik

 • uvod v varno eksperimentalno delo
 • delci snovi
 • povezovanje delcev
 • simbolni zapisi in množina snovi
 • kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba
 • alkalijske kovine in halogeni

2. letnik

 • raztopine
 • potek kemijskih reakcij
 • elementi v periodnem sistemu
 • lastnosti izbranih elementov in spojin v bioloških sistemih in sodobnih tehnologijah

3. letnik

 • zgradba molekul organskih snovi in njihovo poimenovanje
 • zgradba in lastnosti organskih spojin (ogljikovodiki, organski halogenidi, organske kisikove spojine, organske dušikove spojine, polimeri)

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

Izvajamo tekmovanje iz kemije (šolsko in državno). V prvem, drugem in tretjem letniku imamo organiziran dopolnilni pouk, ki ga izvajamo po potrebi.